ATLANTIS WATER PARK HEATED BY JULON SINCE DECEMBER

29. 12. 201529. 12. 2015 B. Polansky           Atlantis Water Park heated by Julon since December         Atlantis Water Park, located in BTC City Ljubljana, has entered into an agreement with Julon, an Aquafil Group Company, which stipulates that Julon will reroute its energy surpluses into the Atlantis Water Park pools, thereby meeting Atlantis’ heating requirements 100%. Since the partners operate in immediate proximity to one another, this agreement diminishes environmental degradation to a considerable degree and contributes to a greener capital of Slovenia. In addition to having a sustainable impact on the environment, the project also has economic benefits. The companies Julon and BTC share the investment, which amounts to EUR 300,000.     Heating energy in the form of hot water, which shall now be employed by Atlantis Water Park, is produced by Julon as part of the ECONYL® process. This energy is partly re-used by Julon in its production processes, while the rest has up until now presented a surplus of energy that had yet to be exploited.     Minimising environmental degradation in the capital of Slovenia Since the new energy agreement with Julon enables Atlantis Water Park to buy less heating energy from the company Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (Ljubljana’s thermal power plant), the overall production of heating energy in the city of Ljubljana can in fact be lowered. The new agreement promises to lower carbon dioxide emissions by more than 2,000,000 kg per year, which means cleaner air in the city. To illustrate, this is as much as it is produced by 1,100 cars making 12,700 km per year.      “In the BTC Company, we are always looking for new ways to make business more efficient, to better satisfy the expectations of our stakeholders, and to leave a green footprint in the environment. The new agreement, according to which Atlantis Water Park will be provided with heating energy by Julon, meets all three criteria. This partnership testifies to BTC’s commitment to sustainable growth, it fosters good relations among partners, and underscores the important role the company plays in raising the quality of life in the capital of Slovenia,” said Jože Mermal, President of the BTC Management Board.       Edi Kraus, CEO of Julon, further elucidated the importance of finding synergy in sustainable development: “Sustainable development also means being able to exploit the available resources to the best of our ability, with as fewer demands on the environment as possible. Doing so, we do not act as isolated units, but rather in co-dependence with other actors in the field, with whom we seek synergy together. We are...

Read More

BTC VODNO MESTO ATLANTIS DOBIVA TOPLOTO OD PODJETJA JULON

29. 12. 201529. 12. 2015 B. Polansky       Vodno mesto Atlantis se od decembra ogreva s toploto podjetja Julon.       Vodno mesto Atlantis v BTC City-ju Ljubljana je s podjetjem Julon iz Skupine Aquafil sklenilo dogovor o oskrbi s toplotno energijo. To bo presežek toplotne energije  preusmerilo v bazene Atlantisa  in s tem 100-odstotno zadostilo potrebam po toplotni energiji Atlantisa. Ker partnerja delujeta v neposredni bližini, takšen dogovor omogoča znatno zmanjšanje okoljskih vplivov in prispeva k bolj zeleni prestolnici. Poleg trajnostnih učinkov na okolje, projekt prinaša tudi ekonomske učinke. Investicijo v projekt si delita družbi Julon in BTC in znaša 300.000 EUR.   Toplotna energija v obliki vroče vode, ki jo bo odslej uporabljalo Vodno mesto Atlantis, v podjetju Julon nastaja v proizvodnem procesu ECONYL®. To energijo podjetje Julon delno ponovno uporabi v proizvodnih procesih, preostanek pa je do sedaj predstavljal neizkoriščen presežek energije.   Znatno zmanjšanje okoljskih vplivov v prestolnici Nov dogovor o oskrbi s toplotno energijo iz podjetja Julon bo omogočil zmanjšanje količine toplotne energije, ki ga Vodno mesto Atlantis kupi od družbe Termoelektrarna Toplarna Ljubljana. Posledično se bo za enako količino zmanjšala tudi proizvodnja toplotne energije v mestu. Nov dogovor obeta zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za več kot 2.000.000 kilogramov toplogrednega plina na leto in posledično bolj čist zrak v mestu. Za primerjavo, to pomeni, zmanjšanje emisij ogljikovega dioksida za toliko, kot jih povzroči 1.100 avtomobilov, ki na leto prevozijo 12.700 kilometrov.     »V družbi BTC vedno iščemo nove načine, s katerimi lahko poslujemo bolj učinkovito, boljše zadovoljimo pričakovanja naših deležnikov in pustimo zelen odtis v okolju. Prav vsem trem kriterijem zadošča nov dogovor, po katerem bo Vodno mesto Atlantis odslej uporabljalo toplotno energijo iz podjetja Julon. Novo sodelovanje je dokaz uresničevanja zaveze družbe BTC za trajnostno rast, krepi partnerske odnose in izpostavlja pomembno vlogo družbe za dvig kakovosti življenja v slovenskem glavnem mestu,« je pojasnil Jože Mermal, predsednik uprave družbe BTC.   Edi Kraus, generalni direktor podjetja Julon, pojasnjuje pomen iskanja sinergij za trajnostni razvoj: »Trajnostni razvoj med drugim pomeni, da znamo razpoložljive vire energije čim boljše izkoristiti, s čim manj vplivi na okolje. Pri tem nismo izolirana enota ampak delujemo soodvisno od drugih akterjev in skupaj iščemo sinergije. V zadovoljstvo nam je, da smo z družbo BTC za neizkoriščen potencial v obliki toplotne energije našli novo namembnost in zadostili širšim okoljskim prizadevanjem. Veseli nas, če bo ta dobra praksa spodbudila tudi druga podjetja k podobnemu razmišljanju in ravnanju.«   Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana, pozdravlja nov dogovor: »Ljubljana bo prihodnje leto ponosna Zelena prestolnica Evrope, kar potrjuje, da smo v prizadevanjih za izboljšanje kakovosti življenja zavezani trajnostnemu razvoju....

Read More